Program Stypendialny Gminy Kobierzyce 2019/2020
Wpisał: K.Stobnicki   
16.05.2019.
Kobierzyce

Lokalny program wspierania uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce
2019/2020
>>> więcej <<<


 
mapka_z_logo_szkol_108_176
mapka_z_logo_szkol_108_176
mapka_z_logo_szkol_108_176
mapka_z_logo_szkol_108_176
mapka_z_logo_szkol_108_176
mapka_z_logo_szkol_108_176
mapka_z_logo_szkol_108_176
 
ZAPROSZENIE

  Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:

W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE
na rok szkolny 2019/2020

   Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

   Warunki uczestnictwa
  Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na obszarze gminy Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Opis programu
1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r., co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny oraz uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
5. Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
6. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, wejście od strony małego parkingu z boku budynku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.


 
 
   DOC   Wniosek - stypendium naukowe i artystyczne
 
 
 
 
Zmieniony ( 16.05.2019. )