Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2018/2019
Wpisał: K.Stobnicki   
23.06.2018.
Kobierzyce

Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce
2018/2019
>>> więcej <<<

 

 

 

 

 

 

 ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:
W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI  
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE
na rok szkolny 2018/2019


 
Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.
( Uchwała nr_XVII28416zmiana uchwały nr_XVII28416 )
 
Warunki uczestnictwa
Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na obszarze gminy Kobierzyce, uczniów publicznych  i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
 
Opis programu
   1.    Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
   2.    Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
      a)    stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce  - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
      b)    stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
      c)    stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny oraz uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
    3.    Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
      a)    rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
      b)    dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
    4.    Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce ”.
Do wniosku należy dołączyć:
      a)    uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;  
      b)    uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny.
   5.    Termin składania wniosków: od 22 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018 r.
   6.    Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 41.  

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.

 

mapka_z_logo_szkol_108_176

 


 

Zmieniony ( 23.06.2018. )