Pedagog klas IV -VIII
Wpisał: M Polańska   
07.01.2007.


 PEDAGOG SZKOLNY KLAS IV-VIII   

ROK SZK. 2019/20

 MAJA POLAŃSKA

  Gabinet  D-9      tel 71 311 27 93 w. 119

 PONIEDZIAŁEK
 •  12.15 - 16.30

 • 8 lekcja - doradztwo zawodowe
 •                 kl. VII


 WTOREK
 •  10.00 - 14.30 ŚRODA
 •  11.00 - 16.30 CZWARTEK
 •   9.00 - 12.30
 •   1 lekcja - doradztwo zawodowe
 •                 kl. VIII

 PIĄTEK
 •   8.00 - 13.00


 •                               
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA: 

WAŻNE INFORMACJE

 • Poradnią rejonową dla uczniów naszego gimnazjum  jest Powiatowy Zespół Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu, przy. ul. T. Kościuszki 131, tam prowadzone są badania uczniów
 • Rejestracja na badania oraz wszelkie informacje związane z badaniami udzielane są telefonicznie - nr 71 722 20 02;  adres strony internetowej poradni: www.pzp.edu.pl 
 • Wniosek o badanie dziecka rodzic wypełnia na miejscu, w poradni
 • Jeśli do badania potrzebna jest opinia o uczniu ze szkoły - rodzic składa podanie do sekretariatu o wydanie informacji o dziecku (z zaznaczeniem, jakiego rodzaju opinia jest potrzebna)

UWAGA

Jeśli uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, proszę o złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Opinie uczniów klas VIII  z orzeczonymi specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) należy złożyć w sekretariacie do 15 października (nie dotyczy to uczniów, których opinie zostały złożone wcześniej), by uczniowie mogli przystąpić do egzaminu na przysługujących im warunkach.
RADY   DLA  RODZICÓW

Jak być dobrym rodzicem

1.      Kochaj i okazuj dziecku miłość np. przytulając je, całując i mówiąc mu "kocham Cię". Okazywanie miłości daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

2.      Słuchaj uważnie tego co mówi Twoje dziecko. Interesuj się tym co robi i co czuje.

3.      Wyznaczaj granice i ustal zasady obowiązujące w Twojej rodzinie. Dzieci czują się bezpieczniej jeśli trzymasz się granic i zasad, nawet jeśli od czasu do czasu na nie narzekają.

4.      Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie na śmiech, kiedy to jest możliwe. Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać im radość.

5.      Postrzegaj świat z perspektywy dziecka. Wyobrażanie sobie, co czuje Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania.

6.      Chwal dziecko za dobre zachowania. Pozwala to dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.

7.      Dotrzymuj danych obietnic, nawet jeśli jest to trudne. W ten sposób uczysz dziecko zaufania i odpowiedzialności.

8.      Ustal wspólnie z dzieckiem porządek dnia. Pozwoli to zapewnić poczucie bezpieczeństwa i organizację czasu dziecka oraz unikania niepotrzebnych konfliktów.

9.      Dbaj o swój wygląd zewnętrzny i o swoje zdrowie. Dziecko naśladuje nas.Ucz dziecko dbałości o zdrowie i higienę osobistą.

10.  Pamiętaj o własnych potrzebach. Przeznacz trochę czasu tylko dla siebie. Jeśli czujesz, że tracisz panowanie nad sobą , że możesz krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.

  


 

 


 


            JAK WSPOMÓC DZIECKO W WYBORZE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ?

 TAK
NIE
     udzielaj porad i sugestii

 • wzmacniaj i upewniaj  w swoim wyborze
 • Rozmawiaj
 • Zapoznaj się z ofertą szkół  ponadpodstawowych
 • Wspólnie poszukajcie  argumentów przemawiających za wyborem określonego  typu szkoły
 • nie narzucaj swojego zdania
 • nie pouczaj
 • nie zniechęcaj
 • nie krytykuj
 • nie wyśmiewaj
 • nie bądź obojętnym

         JAK MOŻESZ POMÓC?
 1. Obserwuj swoje dziecko. Zwróć uwagę na to czym się interesuje, jak spędza wolny czas, o jakiej tematyce filmy ogląda w TV, jakie przejawia uzdolnienia – co robi dobrze i chętnie, które przedmioty lubi najbardziej.
 2. Oceniaj realnie możliwości szkolne swojego dziecka ( nie zawyżaj i nie zaniżaj ich).
 3. Rozmawiaj na temat przyszłości dziecka, jego planów i celów życiowych.
 4. Zachęcaj dziecko do aktywności w szukaniu informacji na temat zawodów i szkół ( prasa, Internet, informatory, pedagog szkolny, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
 5. Zachęcaj do samodzielności w podejmowaniu decyzji. Stwarzaj atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania dziecka do własnych możliwości.
 6. W razie kontrowersyjnego wyboru Twojego dziecka podejmij życzliwą rozmowę . Przedstaw argumenty „za i przeciw” określonemu zawodowi czy szkole i pozwól dziecku zrobić to samo.
 7. W razie rozterek i niepewności Twojego dziecka bądź mu wsparciem i pomocą.
 8. Bierz pod uwagę na stan zdrowia Twojego dziecka. W razie przewlekłego schorzenia zwróć się koniecznie po poradę do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej!
 9. W przypadku kontynuowania nauki w szkole zawodowej przez dziecko, które nie ukończyło w dniu jej rozpoczęcia 16 lat, konieczna jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!
 10. W razie trudności w wyborze zawodu i szkoły pomyśl  o indywidualnej poradzie  specjalistycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /Powiatowy Zespół Poradni Psych.–Pedag. ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 722 20 02
 11. Wspólnie z dzieckiem obliczcie  jego punkty rekrutacyjne i porównajcie  je z wynikami z kilku ubiegłych lat.
 12. Omów z dzieckiem warunki formalne stawiane przez szkołę.

POWODZENIA


 


SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIII, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ORAZ SYSTEMU REKRUTACJI PLANOWANE JEST
W TERMINIE KWIETNIOWYCH  ZEBRAŃ
Z RODZICAMI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

I NABÓR

 6-14 maja 2019

Przyjmowanie zgłoszeń do szkół, w których wymagane są dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych(szkoły sportowe, dwujęzyczne, oddział międzynarodowy, oddziały, w których realizowany program  wymaga od kandydata indywidualnych predyspozycji)


 23-24 maja 2019

23 maja 2019 

27-31 maja 2019 

Przeprowadzenie:

·       Prób sprawności fizycznej (klasy sportowe)

·       Sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne, oddział międzynarodowy)

·       Sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (klasy realizujące program wymagający predyspozycji indywidualnych)

 13 maja

-25 czerwca 2019

Elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

(=Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, uzupełnienie danych w elektronicznym wniosku – oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego).

21-25 czerwca 2019

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

(=Dostarczenie do szkoły I wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum orazkopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz wydrukowanego wniosku).

do 28 czerwca

2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów

16 lipca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

 

16- 18 lipca 2019

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych

16-  24 lipca

2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

(= składanie oryginałów wymaganych dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego przez  lekarza medycyny pracy w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

25 lipca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – II NABÓR

(tylko dla uczniów nie zakwalifikowanych w I naborze)

 

 

26- 30lipca 2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

 pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16-26 lipca

2019

Przyjmowanie zgłoszeń do szkół, w których wymagane są dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych

31 lipca - 2 sierpnia 2019

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych,  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

21 sierpnia 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

21 -23 sierpnia 2019

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

21- 29sierpnia 2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe)

30 sierpnia 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


  
     <a href=Otwórz okienko

" />


 

 


 

 

 

 


Zmieniony ( 25.10.2019. )