Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow Fakultet matematyczny 3abc Header Pic
Header Pic
Start
Klasy
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Dolnośląska e-Szkoła
Kalendarz 2017/2018
Plan lekcji 2017/2018
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Fakultet matematyczny 3abc PDF Drukuj Email
Wpisał: W. Kamińska   
16.09.2015.
FAKULTET MATEMATYCZNYTermin zajęć:     WTOREK

Godzina zajęć:  1 LEKCJA

Sala:                 C 18

Prowadząca:      mgr Wioletta Kamińska

Uczestnicy:       uczniowie klas trzecich gimnazjum

Cele ogólne programu koła zainteresowań:

- kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki oraz problemów praktycznych;
- posługiwanie się językiem matematycznym oraz kształcenie poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli;

- kształtowanie zainteresowań matematycznych;
- wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;

- kształtowanie aktywności poznawczej uczniów;
- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
- kształcenie umiejętności interpretowania i argumentowania;

- poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów z zakresu matematyki poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania.


Cele szczegółowe programu koła zainteresowań:

- czytanie ze zrozumieniem i analizowanie tekstów  matematycznych;

- uzasadnianie i argumentowanie;
- wykorzystywanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania nowych problemów;
- dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie;
- analizowanie treści zadań oraz poszukiwanie różnych rozwiązań tego samego problemu;

- prezentowanie rozwiązania zadań w sposób zrozumiały i czytelny;
- sprawdzanie otrzymanych wyników i korygowanie błędów;
- łączenie zdobytej wiedzy  na lekcjach z nowymi elementami matematyki wykraczającymi poza program nauczania.


Metody i formy pracy:

- krótki wykład – często z wykorzystaniem technologii komputerowej;

- wykonywanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań (lekcje ćwiczeniowe) – zadania maja charakter   nietypowy i zawierają ciekawe treści często o podłożu praktycznym;

- pogadanka problemowa – rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca sposobu rozwiązania problemu;

- burza mózgów;

- praca w grupach – ułatwia aktywizację wszystkich uczniów i działa inspirująco;
- praca z tekstem matematycznym;
- praca indywidualna;

- podająca;

- problemowa;

- testy, gry matematyczne, krzyżówki, łamigłówki;

- praca z wykorzystaniem TI.


Osiągnięcia uczniów:

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;

- rozwinięcie zainteresowań matematycznych;

- wyższe osiągnięcia na egzaminie gimnazjalnym;

- umiejętność zastosowania matematyki w różnych dziedzinach.


Tematyka zajęć:

1.      Zbiory, liczby i działania – działania na liczbach, potęgi, pierwiastki, wartość bezwzględna, działania na zbiorach, obliczenia procentowe, stężenia roztworów.

2.      Wyrażenia algebraiczne – działania na wyrażeniach algebraicznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie sum algebraicznych), wzory skróconego mnożenia, obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych, rozkładanie sum algebraicznych na czynniki.

3.      Równania i nierówności – rozwiązywanie równań i nierówności, zastosowanie równań do zadań tekstowych, rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną.

4.      Funkcje – pojęcie funkcji, wykresy funkcji liniowych, własności funkcji liniowej, proporcjonalność prosta i odwrotna.

5.      Układy równań – rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

6.      Figury płaskie – własności figur płaskich, pola i obwody figur płaskich, Twierdzenie Pitagorasa.

7.      Proporcjonalność odcinków – podział odcinka na równe części, podział odcinka w danym stosunku, Twierdzenie Talesa.

8.      Graniastosłupy i ostrosłupy – własności brył przestrzennych, pola powierzchni całkowitej i objętości brył przestrzennych, siatki brył przestrzennych, rysowanie figur, wzory.

9.      Bryły obrotowe – walec, stożek, kula i ich własności, pola powierzchni całkowitej i objętość brył obrotowych, wzory.

10.   Elementy statystyki opisowej – doświadczenia losowe, odczytywanie danych z wykresów, tabel, diagramów.


Ewaluacja programu koła zainteresowań:

(przykładowe narzędzia i metody)

- przeprowadzenie diagnoz i testów sprawdzających raz na miesiąc;

- sprawdzanie zadań domowych adekwatnych do zdobytych umiejętności na poszczególnych zajęciach, co da obraz skuteczności programu na bieżąco;

- wyniki konkursów matematycznych organizowanych w szkole;

- wynik na egzaminie gimnazjalnym.


Nasze działania na fakultecie:

Głównym celem zajęć fakultetu matematycznego  jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z wymogami CKE. Efektem realizacji programu koła ma być zadawalający poziom opanowania przez uczniów klas III wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej matematyki, sprawdzanych podczas egzaminu kończącego gimnazjum.

W ramach zajęć fakultetu uczniowie zapoznali się z formą zadań egzaminacyjnych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu, kształtują umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki, rozwijają umiejętność logicznego myślenia. 

Aby jak najlepiej przygotować uczniów do właściwego egzaminu gimnazjalnego, we wrześniu został przeprowadzony wewnetrzny test kompetencji. W klasie III a uczniowie napisali go na 52%, (poziom średni), w klasie III b na 57%, (poziom średni), natomiast w klasie III c uczniowie napisali test na 46%, co jest niestety poziomem niskim. 

W grudniu 2017 r. uczniowie napisali pierwszy próbny egzamin gimnazjalny z wydawnictwa OPERON. Niestety poziom kompetencji wypadł niezadowalająco.  Klasa III a napisała próbny egzamin z matematyki na 48%, klasa III b na 59 %, a klasa III c na 48%.

 

W styczniu 2018 r. uczniowie znów mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejności z matematyki, na kolejnym próbnym egzaminie gimnazjalnym, tym razem z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Tym razem było trochę lepiej. Tym razem dwie klasy osiągnęły poziom średni i tylko jedna klasa poziom niski. Klasa III a - 53%, klasa III b - 52%, klasa III c - 44%.

Oba próbne egzaminy zostały wnikliwie przeanalizowane, omówione, zostały sformułowane odpowiednie wnioski do dalszej pracy. Uczniowie otrzymali konkretne wskazówki do poprawy poziomu. Wskazano mocne i słabe strony każdego ucznia. Zadania zostały szczegółowo omówione na zajeciach fakultetu. Aktualnie na lekcjach, zajeciach wyrównawczych oraz na faluktecie przeprowadzane jest gruntowne powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego, od początku gimnazjum, omawiane są wszystkie treści, zagadnienia, powtarzamy materiał aż do kwietnia. 


 
Zmieniony ( 18.02.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.