Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Koła zainteresowań arrow Koła zainteresowań GIM arrow KIW matematyczny Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

KIW matematyczny PDF Drukuj Email
Wpisał: W. Kamińska   
16.09.2015.
FAKULTET MATEMATYCZNY
 
KOŁO INTEGRACJI WIEDZY
 
 
Termin zajęć:     PIĄTEK

Godzina zajęć:  1 LEKCJA

Sala:                 C 18

Prowadząca:      mgr Wioletta Kamińska

Uczestnicy:       uczniowie klas trzecich gimnazjum

Cele ogólne programu koła zainteresowań:

- kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki oraz problemów praktycznych;
- posługiwanie się językiem matematycznym oraz kształcenie poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli;

- kształtowanie zainteresowań matematycznych;
- wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;

- kształtowanie aktywności poznawczej uczniów;
- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
- kształcenie umiejętności interpretowania i argumentowania;

- poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów z zakresu matematyki poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania.

 

Cele szczegółowe programu koła zainteresowań:

- czytanie ze zrozumieniem i analizowanie tekstów  matematycznych;

- uzasadnianie i argumentowanie;
- wykorzystywanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania nowych problemów;
- dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie;
- analizowanie treści zadań oraz poszukiwanie różnych rozwiązań tego samego problemu;

- prezentowanie rozwiązania zadań w sposób zrozumiały i czytelny;
- sprawdzanie otrzymanych wyników i korygowanie błędów;
- łączenie zdobytej wiedzy  na lekcjach z nowymi elementami matematyki wykraczającymi poza program nauczania.

Metody i formy pracy:

- krótki wykład – często z wykorzystaniem technologii komputerowej;

- wykonywanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań (lekcje ćwiczeniowe) – zadania maja charakter   nietypowy i zawierają ciekawe treści często o podłożu praktycznym;

- pogadanka problemowa – rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca sposobu rozwiązania problemu;

- burza mózgów;

- praca w grupach – ułatwia aktywizację wszystkich uczniów i działa inspirująco;
- praca z tekstem matematycznym;
- praca indywidualna;

- podająca;

- problemowa;

- testy, gry matematyczne, krzyżówki, łamigłówki;

- praca z wykorzystaniem TI.

 

Osiągnięcia uczniów:

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;

- rozwinięcie zainteresowań matematycznych;

- wyższe osiągnięcia na egzaminie gimnazjalnym;

- umiejętność zastosowania matematyki w różnych dziedzinach.


Tematyka zajęć:

1.      Zbiory, liczby i działania – działania na liczbach, potęgi, pierwiastki, wartość bezwzględna, działania na zbiorach, obliczenia procentowe, stężenia roztworów.

2.   Wyrażenia algebraiczne – działania na wyrażeniach algebraicznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie sum algebraicznych), wzory skróconego mnożenia, obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych, rozkładanie sum algebraicznych na czynniki.

3.    Równania i nierówności – rozwiązywanie równań i nierówności, zastosowanie równań do zadań tekstowych, rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną.

4.    Funkcje – pojęcie funkcji, wykresy funkcji liniowych, własności funkcji liniowej, proporcjonalność prosta i odwrotna.

5.    Układy równań – rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

6.      Figury płaskie – własności figur płaskich, pola i obwody figur płaskich, Twierdzenie Pitagorasa.

7.      Proporcjonalność odcinków – podział odcinka na równe części, podział odcinka w danym stosunku, Twierdzenie Talesa.

8.      Graniastosłupy i ostrosłupy – własności brył przestrzennych, pola powierzchni całkowitej i objętości brył przestrzennych, siatki brył przestrzennych, rysowanie figur, wzory.

9.    Bryły obrotowe – walec, stożek, kula i ich własności, pola powierzchni całkowitej i objętość brył obrotowych, wzory.

10.  Elementy statystyki opisowej – doświadczenia losowe, odczytywanie danych z wykresów, tabel, diagramów.

 

Ewaluacja programu koła zainteresowań:

(przykładowe narzędzia i metody)

- przeprowadzenie diagnoz i testów sprawdzających raz na miesiąc;

- sprawdzanie zadań domowych adekwatnych do zdobytych umiejętności na poszczególnych zajęciach, co da obraz skuteczności programu na bieżąco;

- wyniki konkursów matematycznych organizowanych w szkole;

- wynik na egzaminie gimnazjalnym.

Nasze działania na fakultecie:

Głównym celem zajęć fakultetu matematycznego  jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z wymogami CKE. Efektem realizacji programu koła ma być zadowalający poziom opanowania przez uczniów klas III wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej matematyki, sprawdzanych podczas egzaminu kończącego gimnazjum.

W ramach zajęć fakultetu uczniowie zapoznali się z formą zadań egzaminacyjnych charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu, kształtują umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki, rozwijają umiejętność logicznego myślenia. 

Aby jak najlepiej przygotować uczniów do właściwego egzaminu gimnazjalnego, planujemy w październiku przeprowadzić próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny. Chcemy się dowiedzieć, jakie braki jeszcze powinniśmy nadrobić, na co położyć nacisk, co utrwalić mocniej. W grudniu 2018 r. przystąpimy do zewnętrznego próbnego egzaminu gimnazjalnego z Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Następnie w styczniu napiszemy ostatni już próbny egzamin gimnazjalny, również zewnętrzny, tym razem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. 

Na fakultecie z matematyki będziemy rozwiązywać zadania z arkuszy egzaminacyjnych. W szczególności duży nacisk położony będzie na kształcenie umiejętności modelowania matematycznego, analizowanie treści zadań tekstowych, umiejętności zapisywania treści zadania w postaci równania lub układu równań. Kształcona będzie również umiejętność logicznego rozumowania.

Uzupełnieniem działań na fakultecie z matematyki będzie Trening Matematyczny, przeprowadzany na platformie edukacyjnej Fronter.  

Czekamy na pierwsze wyniki.... 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Kolejny rok szkolny i kolejny, ale już niestety ostatni, egzamin gimnazjalny. Gimnazja zostały zlikwidowane, więc obecne klasy III napiszą ostatni już egzamin gimnazjalny. W związku z tym chcemy się do niego jak najlepiej przygotować. W ramach przygotowań do właściwego egzaminu przeszliśmy już trzy egzaminy próbne. Pierwszy wewnętrzny, szkolny oraz dwa zewnętrzne.

W pierwszym wewnętrznym sprawdzianie naszej wiedzy i umiejętności uzyskaliśmy następujące wyniki: (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 30 pkt.)

Klasa III a – 16,58 pkt (0,55), poziom kompetencji średni.

Klasa III b – 16,86 pkt (0,56), poziom kompetencji średni

Klasa III c – 13,26 pkt (0,44), poziom kompetencji niski.

Nie są to może najlepsze i satysfakcjonujące nas wyniki, ale pierwsze koty za płoty. Po przeprowadzonym pomiarze dydaktycznym na zajęciach fakultetu matematycznego szczegółowo omówiliśmy i rozwiązaliśmy wszystkie zadania.  

Kolejnym, zewnętrznym już egzaminem próbnym, jaki napisaliśmy, był test z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. W tym teście również nie poszło nam dobrze. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 29 pkt.

Klasa III a – 13,26 pkt (0,46), poziom kompetencji niski.

Klasa III b – 14,36 pkt (0,5), poziom kompetencji średni.

Klasa III c – 10,26 pkt (0,35), poziom kompetencji niski.

 

Ostatnim już egzaminem próbnym z matematyki, był test  w Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosiła 26 pkt.

Oto nasze wyniki:

Klasa III a – 15,33 pkt (0,59), poziom kompetencji średni.

Klasa III b – 15,11 pkt (0,58), poziom kompetencji średni

Klasa III c – 10,95 pkt (0,42), poziom kompetencji niski.

 

 

Na zajęciach koła integracji wiedzy – fakultet matematyczny położymy teraz szczególny nacisk na gruntowne powtórzenie materiału, jaki był przerobiony w całym gimnazjum. Na lekcjach matematyki zrealizowaliśmy już całą podstawę programową, przewidzianą na ten cykl kształcenia, dlatego od stycznia będziemy mogli zająć się już porządnym powtórzeniem wszystkich wiadomości i umiejętności z matematyki, potrzebnych nam do poprawnego zapisania egzaminu właściwego. Mamy nadzieje, że w kwietniu wszystko pójdzie nam dobrze i napiszemy najlepiej, jak tylko będziemy mogli… 


Zmieniony ( 09.12.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.