Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Rekrutacja 2019-2020 PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
20.02.2018.
logo


Uwaga zmiana terminu
rekrutacji dla klas 1
Rekrutacji na rok szkolny 2019 - 2020
>>> więcej <<<  REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020
INFORMACJA OGÓLNA
I. PRZEDSZKOLA

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020 na wolne miejsca w tych przedszkolach.
2. Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 3-6 letnich zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce1

II. SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Dzieci 6-letnie (ur. 2013 r.):
2. - realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub przedszkolu

lub - realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.


III. ZASADY NABORU
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria gminne są opublikowane w Zarządzeniu Nr REKiS.0050.1.15.2019 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 30.01.2019 roku.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata; *
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

Kryteria te mają jednakową wartość - 200 punktów.

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów :
• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
• Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 11 lutego b.r. do 28 lutego b.r.
3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złożył deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2019/2020).
4. Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu wskazanym jako przedszkole I wyboru.
5. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone
7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Kobierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem .

UWAGA!
  W związku z brakiem miejsc przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej od 1 września 2019 r. Gmina wybuduje modułowe przedszkole w Wysokiej (dz.nr 42/3) w systemie „Zaprojektuj-Wybuduj”. Planowany termin oddania do użytku obiektu to 31 grudnia 2019 r. Do czasu uruchomienia placówki dzieci będą miały zagwarantowane miejsca w Przedszkolu w Kobierzycach, a także w innych przedszkolach, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Rekrutację dzieci do nowego przedszkola w Wysokiej przeprowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej. Dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wysokiej, będą miały zapewnione od 1 września 2019 r. miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich.
  Szczegółowe informacje i formularze będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach www.ugk.pl, w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy w Kobierzycach tel. 71/36 98 196, 71/36 98 197 lub 71/36 98 207, a także w gminnych placówkach oświatowych.
 Lp.
Opis druku
Odnośnik
 1
  Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce
 >>>plik<<<
 2
oddziały przedszkolne
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - informacja ogólna

 >>>plik<<<
 3
uwaga zmiana terminów
klasy pierwsze SP
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - informacja ogólna
 >>>plik<<<
 4
  Harmonogram czynności do przedszkoli
 >>>plik<<<
 5
Kryteria wraz z liczbą punktów do przedszkoli
 >>>plik<<<
 6
Harmonogram czynności do  klasy 1
 >>>plik<<<
 7
  Kryteria wraz z liczba punktów do klasy 1
 >>>plik<<<
 8
  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 >>>plik<<<
 9
  Oświadczenie o wielodzietności rodzeństwa kandydata
 >>>plik<<<
 10
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo
 >>>plik<<<
 11
  Oświadczenie o zgłoszeniu więcej dzieci lub posiadania rodzeństwa w placówce
 >>>plik<<<
 12
  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP
 >>>plik<<<
 13
   Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego
 >>>plik<<<
 14
   Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dla klas 1
 >>>plik<<<
 15
   Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej - klasa 1
 >>>plik<<<


Zmieniony ( 05.03.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.