Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Pedagog informuje arrow Pedagog GIM Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Pedagog GIM PDF Drukuj Email
Wpisał: M Polańska   
07.01.2007.


 PEDAGOG SZKOLNY GIMNAZJUM  

ROK SZK. 2018/19

 MAJA POLAŃSKA

  Gabinet  D-9      tel 71 311 27 93 w. 119

 PONIEDZIAŁEK
 •  11.30 - 16.30

 • 10.20-11.20 -rewalidacja ind.
 • 8 lekcja - doradztwo zawodowe
 •                 kl. VIII

 WTOREK
 •  9.00 - 13.30

 • 1 lekcja WDŻ kl. VIII
 • 13.30-14.30 -rewalidacja ind.
 ŚRODA
 •  12.00 - 16.30

 • 10.50-11.50 -rewalidacja ind.
 • 8 lekcja - zajęcia pomocy p-p

 CZWARTEK
 •   9.00 - 14.30

 • 7 lekcja - zajęcia pomocy 
 •            p-p GIM
 PIĄTEK
 • 11.30 - 16.00

 • 7 lekcja -zajęcia pomocy 
 •    p-p kl. V
 •                               
 • 8 lekcja - doradztwo zawodowe
 •                 kl. VII

WAŻNE

  Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu zaprasza uczniów,

 rodziców, nauczycieli zainteresowanych problemami dysleksji do włączenia się

w działania organizowane przez Poradnię w ramach  Europejskiego Tygodnia Świadomości

 Dysleksji (20.X-9.XI. 2017). 

Szczegóły na stronie internetowej poradni: pzp.edu.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA:          WAŻNE INFORMACJE

 • Poradnią rejonową dla uczniów naszego gimnazjum  jest Powiatowy Zespół Poradni       Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu, przy. ul. T. Kościuszki 131,                          tam prowadzone są badania uczniów
 • Rejestracja na badania oraz wszelkie informacje związane z badaniami udzielane są telefonicznie - nr 71 722 20 02;  adres strony internetowej poradni: www.pzp.edu.pl 
 • Wniosek o badanie dziecka rodzic wypełnia na miejscu, w poradni
 • Jeśli do badania potrzebna jest opinia o uczniu ze szkoły - rodzic składa podanie do sekretariatu o wydanie opinii o dziecku (z zaznaczeniem, jakiego rodzaju opinia jest potrzebna)
 • Zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno -pedagogicznej badania uczniów gimnazjum w kierunku dysleksji są możliwe jedynie po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną /diagnoza dysleksji powinna być przeprowadzona w klasach IV - VI SP/.

UWAGA

Jeśli uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, proszę o złożenie jej               w sekretariacie szkoły, również w przypadku, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej         w Bielanach Wr.

Opinie uczniów klas trzecich gimnazjum z orzeczonymi specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) należy złożyć w sekretariacie do 15 października (nie dotyczy to uczniów, których opinie zostały złożone wcześniej - w kl. I, II), by uczniowie mogli przystąpić do egzaminu na przysługujących im warunkach.
RADY   DLA  RODZICÓW

Jak być dobrym rodzicem

1.      Kochaj i okazuj dziecku miłość np. przytulając je, całując             i mówiąc mu "kocham Cię". Okazywanie miłości daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

2.      Słuchaj uważnie tego co mówi Twoje dziecko. Interesuj się tym co robi i co czuje.

3.      Wyznaczaj granice i ustal zasady obowiązujące w Twojej rodzinie. Dzieci czują się bezpieczniej jeśli trzymasz się granic i zasad, nawet jeśli od czasu do czasu na nie narzekają.

4.      Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie na śmiech, kiedy to jest możliwe. Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać im radość.

5.      Postrzegaj świat z perspektywy dziecka. Wyobrażanie sobie, co czuje Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania.

6.      Chwal dziecko za dobre zachowania. Pozwala to dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.

7.      Dotrzymuj danych obietnic, nawet jeśli jest to trudne. W ten sposób uczysz dziecko zaufania i odpowiedzialności.

8.      Ustal wspólnie z dzieckiem porządek dnia. Pozwoli to zapewnić poczucie bezpieczeństwa i organizację czasu dziecka oraz unikania niepotrzebnych konfliktów.

9.      Dbaj o swój wygląd zewnętrzny i o swoje zdrowie. Dziecko naśladuje nas.Ucz dziecko dbałości o zdrowie i higienę osobistą.

10.  Pamiętaj o własnych potrzebach. Przeznacz trochę czasu tylko dla siebie. Jeśli czujesz, że tracisz panowanie nad sobą , że możesz krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.

  


 

 


 


            JAK WSPOMÓC DZIECKO W WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ?

 TAK
NIE
  udzielaj porad i sugestii

 • wzmacniaj i upewniaj  w swoim wyborze
 • Rozmawiaj
 • nie narzucaj swojego zdania
 • nie pouczaj
 • nie zniechęcaj
 • nie krytykuj
 • nie wyśmiewaj
 • nie bądź obojętnym


 1. Obserwuj swoje dziecko. Zwróć uwagę na to czym się interesuje, jak spędza wolny czas, o jakiej tematyce filmy ogląda w TV, jakie przejawia uzdolnienia – co robi dobrze i chętnie, które przedmioty lubi najbardziej.
 2. Oceniaj realnie możliwości szkolne swojego dziecka ( nie zawyżaj i nie zaniżaj ich).
 3. Rozmawiaj na temat przyszłości dziecka, jego planów i celów życiowych.
 4. Zachęcaj dziecko do aktywności w szukaniu informacji na temat zawodów i szkół ( prasa, Internet, informatory, pedagog szkolny, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
 5. Zachęcaj do samodzielności w podejmowaniu decyzji. Stwarzaj atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania dziecka do własnych możliwości.
 6. W razie kontrowersyjnego wyboru Twojego dziecka podejmij życzliwą rozmowę . Przedstaw argumenty „za i przeciw” określonemu zawodowi czy szkole i pozwól dziecku zrobić to samo.
 7. W razie rozterek i niepewności Twojego dziecka bądź mu wsparciem i pomocą.
 8. Bierz pod uwagę na stan zdrowia Twojego dziecka. W razie przewlekłego schorzenia zwróć się koniecznie po poradę do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej!
 9. W przypadku kontynuowania nauki w szkole zawodowej przez dziecko, które nie ukończyło w dniu jej rozpoczęcia 16 lat, konieczna jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej!
 10. W razie trudności w wyborze zawodu i szkoły pomyśl  o indywidualnej poradzie  specjalistycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /Powiatowy Zespół Poradni Psych.–Pedag. ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 722 20 02/

JAK MOŻESZ POMÓC?

 1. Zapoznaj się z ofertą szkół  ponadgimnazjalnych.
 2. Wspólnie poszukajcie  argumentów przemawiających za wyborem określonego  typu szkoły (LO, TECH., ZSZ).
 3. Wspólnie z dzieckiem obliczcie  jego punkty rekrutacyjne i porównajcie  je z wynikami z kilku ubiegłych lat.
 4. Omów z dzieckiem warunki formalne stawiane przez szkołę.

POWODZENIA


 
SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ORAZ SYSTEMU REKRUTACJI PLANOWANE JEST W TERMINIE KWIETNIOWYCH  ZEBRAŃ Z RODZICAMI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

I NABÓR

 2-11 maja 2018

Przyjmowanie zgłoszeń do szkół, w których wymagane są dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych(szkoły sportowe, dwujęzyczne, oddział międzynarodowy, oddziały, w których realizowany program  wymaga od kandydata indywidualnych predyspozycji)

 14-30 maja 2018

Przeprowadzenie:

·       Prób sprawności fizycznej (klasy sportowe)

·       Sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne, oddział międzynarodowy)

·       Sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (klasy realizujące program wymagający predyspozycji indywidualnych)

 1-20 czerwca 2018

Elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

(=Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, uzupełnienie danych w elektronicznym wniosku – oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego).

22-26 czerwca 2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

(=Dostarczenie do szkoły I wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum orazkopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz wydrukowanego wniosku).

do 28 czerwca

2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów

13 lipca 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

 

Do 17 lipca 2018

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych

Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, nie później niż

do  25 lipca

2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

(= składanie oryginałów wymaganych dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego przez  lekarza medycyny pracy w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe) w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

Do 26 lipca 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

 

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – II NABÓR

(tylko dla uczniów nie zakwalifikowanych w I naborze)

 

 

do 31lipca 2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

 pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 31lipca

2018

Przyjmowanie zgłoszeń do szkół, w których wymagane są dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych

do 3 sierpnia 2018

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych,  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

22 sierpnia 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

22 sierpnia 2018

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

do 28 sierpnia 2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe)

29 sierpnia 2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


  


 

 


 

 

 

 


Zmieniony ( 18.09.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.