Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Pedagog informuje arrow Pedagog SP Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2018/2019
Oferta edukacyjna
Dyrektor informuje
Rekrutacja kl 1 i kl 0
Mapa Strony
Wywiadówki
Reforma
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Pedagog SP PDF Drukuj Email
01.09.2014.

 PEDAGOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ROK SZK. 2016/2017
  mgr EWA HEBDA
  Gabinet  A19
 PONIEDZIAŁEK
 • 11.00-16.00
     
 WTOREK
 • 9.00-14.00

 ŚRODA
 • 8.00-14.00
 CZWARTEK
 • 8.00-13.00
 PIĄTEK
 • 9.00-12.00


 


 Pedagog Szkoły Podstawowej
mgr EWA HEBDA
(Gabinet A19)
 LOGO

    Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się dzieci.
    Zadania pedagoga obejmują wszystkie podstawowe obszary życia szkolnego.
 • Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 • Organizuje pomoc materialną i opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami,organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, policją i  sądem, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji  Praw Dziecka.
 • Koordynuje działania różnych instytucji i osób wspierających rozwój ucznia.
 • Podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych.
   Największą wartością, której podporządkowane są wszelkie poczynania pedagoga jest dziecko i jego rozwój.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

    Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dlatego też Program Profilaktyki naszej szkoły został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego.

Podstawowe założenia szkolnej profilaktyki to:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki nauczycieli i rodziców
 • wyposażenie ucznia w umiejętności konstruktywnego zaspakajania potrzeb i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów
 • doskonalenie umiejętności adaptowania się ucznia do zmian zachodzącym we współczesnym świecie
 • zapobieganie samotności dziecka w rozwiązywaniu problemów
 • poznawanie możliwości dziecka jako drogi do sukcesu

Główne cele SPP :

 • eliminowanie przemocy w szkole, a także zapobieganie nowym problemom z nią związanym
 • zapewnienie dzieciom przeżycia sukcesów w szkole - dostrzeganie każdego ucznia przez pryzmat jego mocnych stron i osiągnięć
 • przygotowanie uczniów do podejmowania właściwych wyborów i decyzji
 • promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego

    Szkolny Program Profilaktyki jest skorelowany z podstawowymi dokumentami szkoły, wyznaczającymi zakres działań dydaktyczno - wychowawczych.
Program ten jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły i nawiązuje do:
 • misji i wizji szkoły
 • priorytetów wychowawczych szkoły
 • modelu absolwenta
    Przy tworzeniu programu uwzględnione zostały wyniki diagnozy badającej sytuację wychowawczą szkoły, obserwacje zachowań uczniów, dotychczasowe działania profilaktyczne a także wartości akceptowane przez pracowników szkoły, możliwości i umiejętności uczniów oraz zasoby szkoły.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH UCZNIÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ


 • Poradnią rejonową dla uczniów naszej szkoły  jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu, przy. ul. T. Kościuszki 131                       
 • Rejestracja na badania oraz wszelkie informacje związane z badaniami udzielane są telefonicznie - nr 71 722 20 02;  adres strony internetowej poradni: www.pzp.edu.pl 
 • Wniosek o badanie dziecka rodzic wypełnia na miejscu, w poradni
 • Jeśli do badania potrzebna jest opinia o uczniu ze szkoły - rodzic składa podanie w sekretariacie szkoły, z prośbą o wydanie opinii o dziecku (z zaznaczeniem, jakiego rodzaju opinia jest potrzebna).

                                                                                                                                           

WARTO PRZECZYTAĆ

„POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ” – SAMODZIELNA PRACA UCZNIÓW STARSZYCH

 

I. Przygotowanie.

 1. Uczeń zakłada zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.
 2. Na końcu zeszytu prowadzi słowniczek „Trudne wyrazy, które już umiem”.

 

II. Pisanie z pamięci – co dzień.

 1. Uczeń czyta uważnie wybrany przez siebie fragment tekstu (3-4 niezbyt długie zdania).
 2. Czyta ponownie pierwsze zdanie, zapamiętując je i pisownię wyrazów. Uzasadnia pisownię trudnych wyrazów (powtarza i utrwala odpowiednią zasadę pisowni).
 3. Mówi zdanie z pamięci.
 4. Czyta kolejny raz zdanie, sprawdzając, czy dobrze zapamiętał.
 5. Pisze zdanie z pamięci.
 6. Sprawdza zapis, nie patrząc na wzór.
 7. Porównuje zapis ze zdaniem wzorcowym. Jeśli zrobił błąd, nanosi poprawki.
 8. Zakrywa zdanie wzorcowe i napisane.
 9. Pisze powtórnie to samo zdanie.
 10. Sprawdza zapis i robi korektę

(Tak zapisuje kolejne zdania)

 

III. Poprawa błędów.

 1. Uczeń wypisuje wyrazy, w których popełnił błędy, i uzasadnia poprawną pisownię.
 2. Wykonuje ćwiczenie z tymi wyrazami (układa z nimi krzyżówkę, zdania, tworzy rodzinę wyrazów pokrewnych itp.).
 3. Wpisuje trudne wyrazy do słowniczka na końcu zeszytu.

 

IV. Sprawdzian – co tydzień.

 1. Uczeń pracuje codziennie.
 2. Po tygodniu ćwiczeń prosi kogoś, aby podyktował mu zdania poprzednio błędnie napisane.
 3. Sprawdza, o ile błędów mniej zrobił niż poprzednio i poprawia je.

 

V. Po każdym tygodniu ćwiczeń pokazuje zeszyt nauczycielowi.

na podstawie M. Bogdanowicz „Uczeń z dysleksją w domu” opracowała M. Burzyńska - pedagog

 

 

Nasze dziecko lubi pisać, ponieważ…

 

►od 3 roku życia systematycznie rozwijamy jego ogólną sprawność ruchową (koordynację ruchową, równowagę) przez jazdę na rowerze, zabawy z piłką, ćwiczenia gimnastyczne, jazdę na łyżworolkach, pływanie, zabawy ze skakanką, chodzenie po linii, grę w klasy, wirowanie: obracanie się, turlanie,

►od 3 roku życia stale doskonalimy jego sprawność manualną przez usprawnianie ruchów palców, wyczulenie dotyku opuszkami palców, ćwiczenie właściwego sposobu chwytania (np. ćwiczenie chwytu pęsetkowego, czyli kciukiem, palcem wskazującym i środkowym), zabawy paluszkowe oraz szycie lalkom ubranek, majsterkowanie, ugniatanie ciasta, robienie pierożków, przypinanie wypranych ubranek klamerkami, nawlekanie koralików i przedziurawionych kasztanów, robienie zabawek na choinkę, malowanie jajek wielkanocnych itp.,

►uczymy je dostrzegania, zapamiętywania, rozpoznawania i odtwarzania różnych kształtów, figur geometrycznych,

►pomagamy przyswoić dziecku pojęcia: pion i poziom, góra i dół, lewa strona i prawa strona – w kontekście otaczającej przestrzeni i w odniesieniu do kartki papieru usytuowanej na blacie biurka,

►uczymy je pojęć: w środku, wewnątrz, poza, na zewnątrz, które pomagają w poruszaniu się po ograniczonej przestrzeni kartki,

►pomagamy mu zrozumieć pojęcia: „przed” i „po”, by kontrolowało kolejność występowania elementów, na przykład kolejność liter w wyrazie i wyrazów w zdaniu,

►zachęcamy do utrwalania nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania i kontrolujemy automatyzację ruchów pisarskich:

 • kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu: linie pionowe – od góry ku dołowi, linie poziome – od lewej do prawej,
 • rysowanie kół przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (podobnie jak zapisujemy literę „C”),
 • zachowanie kierunku ruchu od lewej do prawej strony podczas rysowania szlaczków, pisania wyrazów,

►uczymy je prawidłowego ułożenia w palcach narzędzia do pisania,

►już w okresie przedszkolnym podczas rysowania (przede wszystkim szlaczków) dbamy o właściwe ułożenie dłoni i kartki papieru, kontrolujemy i korygujemy od początku nauki pisania kierunek zapisu od strony lewej do prawej,

►kontrolujemy poprawność pisania liter i ich połączeń: miejsce rozpoczynania pisania liter i zachowanie właściwego kierunku kreślenia litery oraz łączeń zgodnie z podanymi wzorami,

►dbamy, aby dziecko było w dobrym nastroju i wypoczęte, kiedy przystępuje do pisania,

►uczymy kontrolowania napięcia mięśniowego, by zapobiegać przemęczeniu ręki piszącej,

►uczymy je ćwiczeń relaksacyjnych,

►równolegle z przygotowaniem reki dziecka do pisania wzbudzamy jego odpowiednią motywację do posługiwania się pismem (np. poprzez podpisywanie obrazków), pokazujemy, jak poprawnie pisać i pomagamy mu zapisywać wyrazy (obserwując ruchy dorosłego podczas pisania dziecko zapamiętuje je i nabiera chęci do ich naśladowania, a więc samodzielnego pisania),

►zachęcamy je do wykonywania praktycznych form pisemnych: podpisywania wszystkich wykonanych przez siebie obrazków, pisania życzeń na kartkach okolicznościowych, pisania wierszy na laurkach, listy zakupów, listów do domowników, pamiętnika, itp.,

►zwracamy mu uwagę, aby pismo było czytelne dla niego i dla innych,

►uświadamiamy mu potrzebę pisania ładnie, czytelnie i estetycznie,

►zachęcamy je do systematycznych ćwiczeń w kaligrafii do momentu, aż osiągnie satysfakcjonujący poziom graficzny pisma oraz nabierze odpowiedniego tempa i poprawności pisania,

►dbamy, by dziecko utrwaliło prawidłową pozycję ciała podczas pisania.

 

* na podstawie „Uczeń z dysleksją w domu” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Różyńska

 

LITERATURA DO ĆWICZEŃ ORTOGRAFICZNYCHDLA DZIECI Z KLAS IV-VI

 

•ORTOGRAFFITI – Wydawnictwo OPERON.

  Małgorzata Iwanowicz: "Mistrz ortografii"

  Barbara, Krzysztof Gierymscy: "Ćwiczenia ortograficzne dla klas 4-5

  Katarzyna Grajewska, Ewa Wower: "Świat ortografii". Dla klas 4-6

  Irena Landau: "Szóstka z ortografii"

Anna Kanabradzka, Hanna Owczarska, Paulina Pomianowska: "W labiryntach ortografii" (seria składa się z 7  zeszytów poświęconych różnym trudnościom ortograficznym) Warszawa 1998r.

  Katarzyna Muszyńska - Łysiak: "Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów" (seria 4 zeszytów). Dla klas IV-VI Warszawa 2002r.

Alicja Stypka: "Ortografia w szkole podstawowej"

Anna Kaszuba - Lizurej: "W krainie ortografii" (2 zeszyty) dla klas IV-VI gimnazjum.

  Zdzisława Saduś: "Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii"

Janina Wójcik: "Nauka ortografii i interpunkcji" ćwiczenia dla klas IV-VI

DYSLEKTYK II - edukacyjna gra komputerowa. Ćwiczy sprawność analizatora wzrokowego i słuchowego, pamięć słuchową i wzrokową, koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą. KLIK UCZY ORTOGRAFII - edukacyjna gra komputerowa.

Literatura dla rodziców

  Grażyna Broda, Wiesława Tomaszewska: "Z dysleksją na ty" Katowice 2003.

  Małgorzata Dąbrowska: "Moje dziecko jest dyslektykiem" Poradnik i informator dla rodziców, rodziców wychowawców. Warszawa 2003r.

Janina Mickiewicz: "Jedynka z ortografii" Toruń 2002.

  Wojciech Brejnak: "Dysleksją" Warszawa 2003. 'Zdążyć przed Mikołajem, czyli osiem inteligencji i pies
Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?

Zmieniony ( 04.10.2016. )
 
« poprzedni artykuł
Header Pic
left unten right unten
© 2019 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.