Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Innowacje pedagogiczne arrow Matematyka na ekranie komputera Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Matematyka na ekranie komputera PDF Drukuj Email
Wpisał: W. Kamińska   
25.10.2016.
matma

Innowacja pedagogiczna
"Matematyki na ekranie komputera"
>>> więcej <<<

matma

„MATEMATYKA NA EKRANIE KOMPUTERA”


PROJEKT  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ

PROGRAMOWO – METODYCZNEJ

Z  ZAKRESU  MATEMATYKI  I  INFORMATYKI

W  GIMNAZJUM  IM. UNICEF

W  BIELANACH  WROCŁAWSKICH


Innowacja programowo – metodyczna adresowana do uczniów klas pierwszych Gimnazjum
im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich

Autor innowacji pedagogicznej: mgr Wioletta Kamińska – nauczyciel matematyki

Zakres innowacji pedagogicznej: Głównym założeniem innowacji będzie rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przedmiotami ścisłymi, rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych, rozwijanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy, poprzez rozwiązywanie problemów, rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, badawczych i społecznych uczniów oraz kształtowanie wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Ważnym elementem innowacji pedagogicznej jest korelacja przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka i informatyka.  Zakres realizowanego materiału zostanie poszerzony o treści wykraczające poza podstawę programową kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym. Program nauczania oparty będzie na wcześniej już wprowadzonym programie własnym do nauki matematyki na III etapie edukacyjnym „Matematyka dla wszystkich i dla każdego”, autorstwa mgr Wioletty Kamińskiej. 

Cel innowacji pedagogicznej:Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w klasie ogólnej dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych i informatycznych jest wynikiem potrzeb współczesnej szkoły i środowiska lokalnego. Ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie podniesienie poziomu nauczania. Uczeń będzie mógł wykorzystać komputer jako narzędzie pomocnicze do rozwiązywania ciekawych zagadnień z matematyki. Program ten pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności, które uczniowie będą mogli wykorzystać i rozwijać w dalszym etapie kształcenia, w klasach matematyczno – informatycznych. Pozwoli on również na lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz do udziału w konkursach matematycznych. 

Cele ogólne:

Ø  wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego;

Ø  rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów;

Ø  zwiększenie efektów nauczania;

Ø  podniesienie wyników nauczania z matematyki;

 

Ø  promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

Ø  popularyzowanie matematyki wśród uczniów;

Ø  rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadnień z matematyki i innych dziedzin życia za pomocą komputera;

Ø  kształtowanie umiejętności dostrzegania korelacji między różnymi przedmiotami;

Ø  rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów;

Ø  motywowanie do samodzielnego dochodzenia do wiedzy;

Ø  rozwijanie kompetencji informatycznych;

Ø  kształtowanie umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł;

Ø  doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań różnymi metodami;

Ø  uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym z matematyki;

Ø  kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki;

Ø  doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów;

Ø  przygotowanie do dalszej nauki w klasach o profilu ścisłym i technicznym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Spodziewane efekty : Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia, uatrakcyjnienie zajęć realizowanych na lekcjach, zachęcanie uczniów do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, które podniosą poziom poosiadanych kompetencji kluczowych. Pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zmotywuje uczniów do większego udziału w różnych konkursach matematycznych oraz poprawi osiągnięcia z nimi związane. Mierzalnym efektem wprowadzonej innowacji będą praktyczne umiejętności uczniów polegające na rozwiązywaniu zagadnień matematycznych z wykorzystaniem komputera. Innowacja przyczyni się do sprawniejszego wykorzystania posiadanych wiadomości i umiejętności matematycznych. Dodatkowym przewidywanym efektem jest wzrost wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej, wzrost wyników z egzaminu gimnazjalnego OKE oraz poprawę Edukacyjnej Wartości Dodanej. 

Umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć:

Ø  rozwiązywanie zadań rachunkowych i konstrukcyjnych o podwyższonym stopniu trudności dotyczących treści zawartych w Podstawie Programowej;

Ø  dowodzenie niektórych własności i twierdzeń;

Ø  nabycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętności dobierania i wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania do przetwarzania informacji;

Ø  nabycie umiejętności wykorzystywania oprogramowania użytkowego i edukacyjnego do nauki własnej;

Ø  utrwalenie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz z zakresu technologii informatycznej;

Ø  stosowanie poznanych pojęć , twierdzeń i działań matematycznych w praktycznej działalności człowieka;

Ø  projektowanie i organizowanie pracy własnej oraz pracy w grupie czy zespole.


POPOŁUDNIOWE WARSZTATY MATEMATYCZNE

 

            W ramach wprowadzonej w klasach pierwszych innowacji pedagogicznej „Matematyka na ekranie komputera” 20 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 odbyły się warsztaty i pokazy matematyczne, zorganizowane przez uczniów oraz nauczycieli matematyki. Na imprezę tę zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas I, ich rodzice oraz dyrekcja szkoły.

            W programie spotkania było wiele atrakcji. Na początku uczennice: Hanna Gos i Anna Kocharyan przedstawiły ciekawostki o naszej szkole w postaci prezentacji multimedialnej „Moje gimnazjum w liczbach i procentach”. Następnie uczniowie klas I przeprowadzili ankietę wśród gości. Ankieta pt. „Moje ulubione…” zawierała 10 pytań. Zadaniem uczniów klas I, którzy objęci są innowacją pedagogiczną, było podliczenie wyników ankiety, zamiana liczb na procenty oraz opracowanie wyników ankiety w postaci wykresów kołowych i diagramów słupkowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. W tym czasie, kiedy wybrana grupa uczniów opracowywała wyniki ankiet, Pani Agnieszka Warchoł, rozpoczęła quiz – zabawę – grę matematyczna na platformie edukacyjnej KAHOOT. Uczniowie oraz przybyli rodzice chętnie uczestniczyli w rozwiązywaniu zadań na komputerach.

Po podliczeniu wyników ankiet i zrobieniu szybkiej prezentacji w programie PowerPoint uczniowie przedstawili ją zebranym gościom.

Dodatkową atrakcją na warsztatach popołudniowych z matematyki był stoliczek z ciasteczkami. Uczniowie losowali numerek ciasteczka, pod którym było umieszczone specjalne zadanie. Po poprawnym rozwiązaniu zadania, można było otrzymać smaczną babeczkę do zjedzenia. Wszystkie babeczki zostały upieczone przez uczennice klas I.  

Do pokazów matematycznych włączyła się również Pani Danuta Zaradna, która z uczniami klas II prowadziła warsztaty z układania brył przestrzennych oraz sztukę układania papieru ORIGAMI.

 

Całość imprezy prowadziły uczennice z klas III: Oliwia Pluta z klasy III b oraz Aleksandra Ziaja
z klasy III c. Nad wszystkim czuwała Pani Wioletta Kamińska – główny organizator imprezy. 


1.
20170120_161309.jpg
2.
20170120_170529.jpg
3.
20170120_170611.jpg
4.
DSC03541.JPG
5.
DSC03542.JPG
6.
DSC03545.JPG
7.
DSC03547.JPG
8.
DSC03551.JPG
9.
DSC03552.JPG
10.
DSC03558.JPG


ROK SZKOLNY 2017 / 2018

W roku szkolnym 2017 / 2018 w ramach realizacji innowacji pedagogicznej lekcje prowadzone są w pracowni komputerowej w każdy piątek. W I półroczu tego roku szkolnego odbyło się ok. 12 jednostek lekcyjnych w każdej klasie, II a i II b. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do zajęć przy komputerze. Pracowaliśmy na arkuszu Excela, w dokumencie Microsoft Word. Na zajęciach z komputerem uczniowie opracowali własną kartę pracy z zadaniami dotyczącymi działań na potęgach i pierwiastkach oraz z Twierdzeniem Pitagorasa. Zapoznali się z edycją tworzenia dokumentu, z użyciem symboli matematycznych, takich jak: ułamki zwykłe, pierwiastki, indeks dolny i górny, itp. 

W ramach innowacji pedagogicznej na platformie edukacyjnej wsipnet.pl zostały utworzone klasy II a i II b, do których zapisali się wszyscy uczniowie. Na tej platformie nauczyciel ma możliwość umieszczania testów z poszczególnych działów przerabianego materiału na lekcjach matematyki, które uczniowie rozwiązywali w określonym czasie. 

Dodatkowo uczniowie rna bieżąco rozwiązywali testy i zadania on - line dotyczące działań na potęgach, pierwiastkach, własności koła i okręgu oraz twierdzenia Pitagorasa.

Aktualnie jesteśmy w trakcie mini projektu edukacyjnego pod hasłem: "I Ty możesz zostać Pitagorasem". Uczniowie mają za zadanie stworzenie karty pracy, portretu, prezentacji multimedialnej przedstawiającej najciekawsze informacje dotyczące słynnego matematyka. 

Powstałe prace uczniów zostaną przedstawione na pokazach popołudniowych, w ramach imprezy o naukach ścisłych. 

Podsumowując II półrocze w ramach realizacji innowacji pedagogicznej lekcje prowadzone były w pracowni komputerowej w każdy piątek. W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 w pracowni komputerowej odbyło się: w klasie II a - 13 jednostek lekcyjnych,
w klasie II b – 14 jednostek lekcyjnych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podeszli do zajęć przy komputerze. Pracowaliśmy na arkuszu Excela oraz w dokumencie Microsoft Word. Na zajęciach z komputerem uczniowie realizowali projekt edukacyjny o Pitagorasie. Uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne w programie PowerPoint, Prezi, karty pracy. Prace dotyczyły biografii Pitagorasa, jego dokonań w dziedzinie matematyki oraz zadań związanych z twierdzeniem Pitagorasa –  miniprojekt edukacyjny „I Ty zostaniesz Pitagorasem”.

            W ramach innowacji pedagogicznej na platformie edukacyjnej wsipnet.pl zostały utworzone klasy II a i II b, do której zapisali się wszyscy uczniowie. Na tej platformie zostały umieszczone testy z poszczególnych działów przerabianego materiału na lekcjach matematyki, którzy uczniowie mieli rozwiązać w wyznaczonym czasie. Niestety nie wszystko udało się ze względu na bardzo słaby sygnał sieciowy, który uniemożliwił zapisanie rozwiązań
w wyznaczonym czasie.

Dodatkowo uczniowie na bieżąco rozwiązywali testy i zadania on – line dotyczące:

- własności figur płaskich;

- układów równań;

- wielokątów i okręgów;

- graniastosłupów i ostrosłupów;

- podobieństwa figur. 

 

                                                         ROK SZKOLNY 2018 / 2019

  

W tym półroczu roku szkolnego 2018/2019 postanowiliśmy położyć nacisk na rozwiązywanie zadań dotyczących trzech działów, przerabianych na standardowych lekcjach matematyki – bryły obrotowe, własności funkcji oraz elementy statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa.

W ramach zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej korzystaliśmy z platformy edukacyjnej Wsipnet.pl, na której to rozwiązywaliśmy zadania testowe. Testy wgrane były przez nauczyciela na naszych kontach założonych  na platformie. Dotyczyły własności funkcji oraz odczytywania i interpretowania informacji zawartych w wykresach funkcji. Ostatni test dotyczył elementów statystyki opisowej. Po rozwiązaniu testów przesyłamy wyniki nauczycielowi i otrzymujemy dodatkowe oceny. W dziale statystyki będziemy teraz tworzyć wykresy, diagramy kołowe, procentowej i liczbowe, oraz diagramy słupkowe, przedstawiające dane statystyczne.

 

W drugim półroczu skupimy się na rozwiązywaniu zadań przygotowujących do egzaminu. Natomiast po egzaminie, kiedy już będziemy mogli złapać lekki oddech, zrealizujemy projekt edukacyjny, nad tematem którego się zastanowimy…

 W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w pracowni komputerowej odbyło się 13 jednostek lekcyjnych w każdej klasie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podeszli do zajęć przy komputerze. Pracowaliśmy na arkuszu Excela oraz w dokumencie Microsoft Word. Na zajęciach z komputerem uczniowie opracowali własną kartę pracy, z okazji Dnia Kobiet. Przygotowali prezentacje multimedialne (w PowerPoint oraz w Prezi), dotyczące tematów z matematyki.

W ramach innowacji pedagogicznej na platformie edukacyjnej wsipnet.pl zostały utworzone klasy III a i III b, do której zapisali się wszyscy uczniowie. Na tej platformie zostały umieszczone testy z poszczególnych działów przerabianego materiału na lekcjach matematyki, którzy uczniowie mieli rozwiązać w wyznaczonym czasie.

Dodatkowo uczniowie na bieżąco rozwiązywali testy i zadania on – line dotyczące powtórzenia do egzaminu gimnazjalnego, na które to zadania położyliśmy w tym roku nacisk. Uczniowie chętnie podchodzili do nowych zadań, wyznaczanych przez nauczyciela. Korzystali z takiego oprogramowania jak: programy z pakietu Microsoft Office;, EduROM Matematyka; Ćwiczenia interaktywne Matematyka z Plusem; LearningApps.

 Zmieniony ( 21.06.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.